Кристина Маџирова

Технички секретар-архивар

Родена во 1972 година во Струмица. Завршила средно образование. Вработена од 1995 година.