Елизабета Лазарова

Благајничка

Родена во 1974 година. Завршила гимназија, економска насока. Вработена од 1998 година.