Ана Димоска

Стручен соработник за визуални уметности, дизајн и архитектура

Родена во 1992  година во Струмица. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје.